EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (ESP)

Ito ang mga ibinahagi ng mga guro sa ESP ng EDSES. Maging daan nawa ito upang higit na maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa ang mga mag-aaral sa kahit sino o anomang bagay na kanilang nakasasalamuha.

DIVISION OF PASAY VIDEO TEACHING LINKS

QUARTER 1 VIDEO TEACHING – https://tinyurl.com/DEPED-PASAY-ESP

DIVISION OF PASAY SELF-LEARNING MODULES LINKS